Salg og Leveringsbetinglser

Salg og Leveringsbentingelser ved

Thermocell Danmark A/S og

Thermocell Sverige A/S

§ 1. Priser og levering.

Thermocell forbeholder sig ret til prisændringer til enhver tid. Leveringspriser fastsættes af Thermocell, og reguleres efter det danske prisindeks. Leveringsforstyrrelser / fejl kan Thermocell ikke drages til ansvar for, men vil tilstræbe en så stabil levering som muligt.

Alle Leverancer er ab. fabrik

§ 2. Betaling.

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag. Thermocell er berettiget til at beregne renter og rykkergebyrer af den til enhver tid forfaldne betaling med den rentesats som fremgår af faktura, indtil det forfaldne er betalt.
Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger, derefter på gælden.
Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på Thermocell, som ikke er skriftligt anerkendt af Thermocell, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.
Såfremt levering udskydes på grund af købers forhold af nogen art, er køber forpligtet til at betale Thermocell, som om levering var sket til aftalt tid. Thermocell kan ved skriftlig meddelelse fravige dette.

§ 3. Ejendomsforbehold.

Thermocell forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer indtil hele købesummen inkl. evt. renter og leveringsomkostninger er afregnet til:

I Danske kr.

Salling Bank Reg. Nr.:7890 Kontonummer.: 1542635
Swift.: SALLDK22

IBAN No. DK8278900001542635

I Svenske kr.

Salling Bank Reg Nr.:7890 Kontonummer.: 9455483

Swift.: SALLDK22

IBAN.: DK5178900009455483

§ 4. Ansvarsbegrænsning og forbehold

I det omfang Thermocell er ansvarlig over for køberen er Thermocell s ansvar begrænset til det direkte tab for råvarekøb, og omfatter således ikke indirekte tab såsom tabt arbejdsfortjeneste, transportomkostninger, driftstab, m.v. Thermocell påtager sig intet ansvar som følge af køberens retsforhold over for tredjemand. I forbindelse med en ophævelse af et køb kan køber ikke kræve højere pris end gældende dagspris på ophævelsestidspunktet.


§ 5. Reklamation.

Reklamation ang. Fejl og mangler skal meddeles Thermocell snarest muligt efter varens modtagelse og senest inden 4 dage efter leveringsdato. Køber er forpligtet til at undersøge varen straks ved modtagelse. Reklamation over fejl og mangler som køberen burde have opdaget ved sædvanlig undersøgelse af varer skal altid afgives inden 4 dage efter modtagelsen. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere produktgaranti overfor Thermocell. Thermocell fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader som påføres køberen / tredjemand ved eventuelle fejl ved udførelse af købers arbejde..

§ 6. Returret.

Returret hos Thermocell er 14 dage, fra modtagelse, og vi refunderer kun 90 % af det fulde beløb, hvis varen er i original emballage. (kreditering af varer sker kun efter aftale med Thermocell.)
Fragt og evt. ekspeditionsgebyr krediteres ikke.
Hvis ikke alt er intakt, kan vi ikke påtage os at kreditere varen. Returvarer skal altid være Thermocell i hænde senest 5 dage efter oprettelse af returnummer..

§ 7. Garanti og debetrentesats.

Thermocell har produktansvarsforsikring

Hvis ikke andet er skriftlig aftalt, er det de gældende rentesatser og garantier der er påtrykt fakturaens forside forneden..